Skočiť na hlavný obsah

Sviatosti

Krst

Krst dieťaťa vybavujú rodičia krsteného dieťaťa (aspoň jeden z rodičov). Pokiaľ je dieťa z inej farnosti ako Zvolenská Slatina, potrebujeme licenciu ku krstu, ktorú si prinesú rodičia od miestneho farára. Vypíšeme krstný lístok so všetkými náležitosťami. Dátum a hodinu krstu si dohodnete osobne.
Na krst je potrebné priniesť sviečku a košieľku.

Krstní rodičia majú byť:
- ak sú slobodní vo veku nad 16 rokov, pokrstení, pobirmovaní a praktizujúci katolíci;
- ak žijú v manželstve - tí, ktorí uzavreli manželstvo v katolíckom kostole a sú nerozvedení.

Krst starších:
- od 7 do 14 rokov prihlásiť sa u svojho katechétu v škole. 
- nad 14 rokov je katechumenát. Prihlásiť sa môžete v mesiaci september vo fare.

Sobáš

O svojom úmysle uzavrieť sviatosť manželstva treba informovať čím skôr, najneskôr však 3 mesiace pred sobášom aj z dôvodu, že so sobášom sú niekedy spojené ďalšie administratívne úkony, ktoré si na vybavenie vyžadujú dlhší čas. 
K sobášu si potrebujete zakúpiť snubné prstene a krížik (najlepšie na stenu).

Sobáši sa:
vo farskom kostole Povýšenia Sv. kríža vo Zvolenskej Slatine;
vo filiálnom kostole Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie vo Vígľaši.

Je potrebné priniesť si:
Krstné listy: ak sú pokrstení mimo našej farnosti (nie staršie ako 6 mesiacov k dátumu sobáša);
Licenciu k sobášu: ak ani jeden zo snúbencov nebýva vo Zvolenskej Slatine alebo Vígľaši;
Štátnu zápisnicu z matriky: z matriky obce, kde bude sobáš (neplatí pre tých, ktorí už uzavreli civilné manželstvo);
Úmrtný list predošlého manžela/manželky: ak jeden alebo obaja zo snúbencov sú vdovci;
Potvrdenie o absolvovaní prípravy: pred samotným sobášom je potrebné absolvovať prípravný kurz pred manželstvom. Absolvovať ho môžete podľa vášho výberu (musí byť garantovaný katolíckym kňazom). Farnosť sv. Alžbety Zvolen-mesto; Farnosť Detva; Kurzy prípravy na manželstvo;
Údaje o svedkoch: mená svedkov, adresa trvalého bydliska a rodné číslo

V týždni po uzavretí sviatosti manželstva štátnu sobášnu zápisnicu doručíme na miestny obecný úrad, kde si v priebehu týždňa môžete prevziať sobášny list.

Prvé sväté prijímanie

Blízkou prípravou na pristúpenie dieťaťa k prvému svätému prijímaniu je navštevovanie náboženstva/náboženskej výchovy v škole, zvlášť počas tretieho ročníka ZŠ. Túto prípravu vykonávajú katechéti. Preto sa s úmyslom prihlásiť dieťa na prijatie prvého svätého prijímania obracajte priamo na katechétov v škole, ktorú dieťa navštevuje.

Aké sú podmienky k prijatiu sviatosti:
vyplniť prihlášku a odovzdať ju kňazovi;
priniesť krstný list: ak dieťa bolo krstené mimo farnosti Zvolenská Slatina;
účasť na sv. omšiach: v nedeľu a prikázané sviatky zúčastniť sa sv. omše a po omši v sakrestii kostola si dieťa dá potvrdiť, že bolo na omši;
náležité vedomosti: k prijatiu sviatosti pokánia a Eucharistie.

Birmovanie

Prihlásiť sa môžu počas mesiaca jún 2025 žiaci minimálne 7. triedy ZŠ a starší. Podmienkou prijatia sviatosti je absolvovanie prípravy, ktorá je v trvaní približne jedného školského roka a pozostáva z pravidelných stretnutí.

Aké sú podmienky k prijatiu sviatosti: vyplniť prihlášku a odovzdať ju kňazovi;
účasť na sv. omšiach: v nedeľu a prikázané sviatky zúčastniť sa sv. omše;
pravidelná svätá spoveď;
účasť na stretnutiach birmovancov;
nadobudnúť a preukázať primerané náboženské vedomosti.

Birmovný rodič môže byť:
slobodný vo veku nad 16 rokov: pokrstený, pobirmovaný praktizujúci katolík;
žijúci v manželstve: ktorý uzavrel manželstvo katolíckom kostole a nie je rozvedený.

Pomazanie nemocných

V nebezpečenstve smrti, najlepšie príbuzný zomierajúceho, môže požiadať o pomazanie chorého, kedykoľvek vo farskom úrade osobne alebo telefonicky.
V kostole sa táto sviatosť vysluhuje pred Veľkou nocou.

Pohrebné obrady

Termín a čas pohrebu určí správa cintorína. Pozostalí, ktorí vybavujú pohreb prídu potom nahlásiť základné údaje zosnulého. Sv. omša za zosnulého sa odslúži po dohovore s pozostalými. Po pohrebnom obrade sa údaje o zosnulom zapíšu do matriky.