Skočiť na hlavný obsah

Sväteniny

Informácie o sväteninách

V sobotu 15.8.2015 je prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Sv. omše budú ako v nedeľu: Vígľaš o 7:45 a Zvolenská Slatina o 9:30. Pri týchto sv. omšiach požehnáme byliny a kvety, ktoré si na sv. omšu môžete priniesť. Požehnanie bylín na sviatok Nanebovzatie Panny Márie vzniklo v Nemecku, kde je možné doložiť príslušné obrady požehnania už v 10. storočí. Už pohanský starovek poznal liečivú silu bylín, ale pripisoval ju magickým obradom pri ich zbieraní. Cirkev tento zvyk pokresťančila a vytvorila obrad požehnania bylín, aby vyzdvihla, že Boh je prameňom každej liečivej sily a na príhovor Panny Márie a svätých je možné získať uzdravenie. POŽEHNANIA, SSV 2009

V stredu 3.2.2016 slávime spomienku sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Povesť rozpráva, že jedna vdova s plačom priniesla k Blažejovi svoje dieťa, ktorému zostala trčať v hrdle rybia kosť, a prosila ho o pomoc. Blažej sa vrúcne pomodlil, požehnal dieťa a chlapec sa uzdravil. Po jeho smrti sa tiež diali zázraky uzdravenia. Vyvinula s tradícia, že na sviatok sv. Blažeja (3.februára) sa udeľuje požehnanie sv. Blažeja, takže v tento deň môžete prijať toto Svätoblažejské požehnanie hrdla. 2. augusta možno získať vo farských a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly.“ Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš)  a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca (napr. Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu).

 

Viac k odpustkom

Počas roka máme niekoľko príležitostí, kedy môžeme získať tzv. úplné (plnomocné) odpustky. Čo sú odpustky, nám hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi v bodoch 1471-1479. V skratke: tým, že človek spácha hriech, pripíše sa mu vina, ale aj následok za ňu, teda trest. Ak sme spáchali ťažký hriech (vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci), zaslúžime si zaň večný trest (peklo). Ak sme spáchali ľahký hriech, zaslúžime si časný trest (očistec). Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nám dáva možnosť odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia. No aj vtedy, keď sa nám odpustí hriech, následok (teda trest) zostáva. Síce nie večný (v pekle), ten sa odpúšťa spolu s hriechmi, ale časný (v očistci) zostáva. Ak chceme, aby sa nám odpustili aj časné tresty, na to slúžia odpustky.

K získaniu odpustkov je potrebné vykonať nasledovné:

 • vzbudiť si úmysel získať odpustky
 • pristúpiť k sviatosti zmierenia
 • vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu)
 • prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie)
 • pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. Otca (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu)
 • vykonať určený skutok (pozri tabuľku nižšie, napr. na slávnosť Krista Kráľa je tým skutkom účasť na verejnom recitovaní (v kostole) modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia).

Pre koho môžeme úplné odpustky získať? Každý sám pre seba. Výnimku tvorí obdobie od 1. do 8. novembra. Vtedy môžeme získať plnomocné odpustky len pre duše v očistci, každý deň pre jednu dušu. Kedy môžeme úplné odpustky získať? Sú určené dni v roku, v ktoré môžeme získať odpustky. Okrem toho sú výnimočné udalosti, kedy môže Sv. Otec alebo diecézny biskup vyhlásiť možnosť získania plnomocných odpustkov, napr. v jubilejnom roku (alebo v súčasnosti v rámci Roku sv. Pavla), na púti a podobne. Pravidelné možnosti získania odpustkov: Deň Určený skutok

 • Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok) Zúčastniť sa verejnej modlitby (spevu) Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)
 • Každý deň v pôste (40 dní pred Veľkou Nocou) Vykonať si krížovú cestu (pri verejnej pobožnosti stačí, ak sa pohybuje od jedného zastavenia k druhému ten, čo vedie pobožnosť; pri súkromnej pobožnosti sa treba taktiež pohybovať)
 • Každý piatok v pôste Pomodliť sa po prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu
 • Zelený štvrtok Pri verejnej poklone Najsvätejšej Sviatosti (adorácii) sa zúčastniť recitovania alebo spevu hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)
 • Veľký piatok Nábožná účasť poklone krížu pri obradoch Veľkého piatku
 • Veľkonočná vigília (vzkriesenie) Obnovenie krstných sľubov
 • Zoslanie Ducha Svätého Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)
 • Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)
 • Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Účasť na verejnom recitovaní modlitbyNajmilší Ježišu
 • Porciunkula – 2. augusta Nábožná návšteva farského alebo františkánskeho kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha)
 • Každý deň v októbri Modlitba ruženca v spoločenstve veriacich (päť desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami)
 • 1.-8. novembra – len pre duše v očistci Nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých
 • 2. novembra – len pre duše v očistci Nábožne navštíviť kostol (kaplnku), pomodliť sa Otče náš a urobiť vyznanie viery (Verím v Boha)
 • Nedeľa Krista Kráľa Účasť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia
 • 31. decembra Pri verejnej ďakovnej pobožnosti účasť na speve hymnu Teba, Bože, chválime