KÁZEŇ: Piatok utrpenia Pána

Audio kázeň v Piatok utrpenia Pána Jn 18,1 – 19,42 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami … Čítaj ďalej…

Piatok Pánovho umučenia a smrti

V tento deň, keď „bol obetovaný Kristus, náš veľkonočný Baránok“,83 Cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho Pána a Ženícha a uctieva kríž, a tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu celého sveta. Cirkev v tento deň podľa pradávnej tradície neslávi Eucharistiu; sväté prijímanie sa veriacim dáva … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Štvrtok Pánovej večere

Audio kázeň vo Štvrtok Pánovej večere Jn 13,1-15 Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk … Čítaj ďalej…

Na Zelený štvrtok si pripomíname ustanovenie Oltárnej sviatosti a sviatosti kňazstva

Vo Veľkom týždni Rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Veľký týždeň sa začal Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení. Veľkonočné trojdnie sa začína večernou omšou na pamiatku Pánovej večere. Podstatou Zeleného štvrtka, ktorý slávime … Čítaj ďalej…

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní

Vo Veľkonočnom trojdní je možnosť získať úplné odpustky. Musia byť splnené zvyčajné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti  aj v ľahkom hriechu): Ďalej je nutné splniť: Zelený Pánovej večere – pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na recitovaním alebo spevom Tantum ergo. Piatok utrpenia Pána – poklony kríža pri … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Kvetná nedeľa rok C

Audio kázeň na Kvetnú nedeľu rok C Lk 23,1-49 Starší ľudu, veľkňazi a zákonníci vstali, Ježiša odviedli k Pilátovi a začali naňho žalovať: „Tohoto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, kráľ.“ Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ On odpovedal: „Sám to hovoríš.“ Pilát povedal veľkňazom a zástupom: „Ja nenachádzam … Čítaj ďalej…

Farské oznamy v týždni Palmovej nedele

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v týždni Palmovej nedele 11.4. – 17.4.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 11.4.2022 18:00 Zvolenská Slatina + Martin Jucha a rodičia Juchoví Pondelok svätého týždňa Utorok 12.4.2022 18:00 Vígľaš Poďakovanie za obrátenie synov a za zdravie a BP pre rodinu Utorok svätého týždňa Streda 13.4.2022 18:00 … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 5. pôstna nedeľa rok C

Audio kázeňa na 5. pôstnu nedeľu  Jn 8,1-11 Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 5. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 5. pôstnom týždni rok C 4.4. – 10.4.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 4.4.2022 18:00 Zvolenská Slatina + rodičia Margita a Jozef a starí rodičia z oboch strán Pondelok po 5. pôstnej nedeli Utorok 5.4.2022 18:00 Vígľaš + Pavol a Katarína Volkoví, Anna a stará mama Anna … Čítaj ďalej…

KNIHA: Duchovný boj púštnych otcov

Knihu Duchovný boj púštnych otcov nájdete na Zachej.sk. Aké fascinujúce je pravé kresťanstvo! Cesta duchovného života, ktorej cieľom je zjednotenie sa s Bohom v mystickej kontemplácii, je to najúžasnejšie dobrodružstvo, aké zažijeme na zemi. Prístup na ňu má každý kresťan, ktorý si z nej urobí opravdivú vášeň – namiesto toho, aby vnímal kresťanstvo len ako … Čítaj ďalej…

Podmienky odpustkov k Roku sv. Františka Xaversého

Apoštolská penitenciária v Ríme udelila počas Roku sv. Františka Xaverského (12.3.2022 – 12.3.2023) na území Banskobystrickej diecézy možnosť získať úplné odpustky* za obvyklých podmienok** v nasledovných prípadoch: A) Každý deň v banskobystrickej katedrále Ak veriaci navštívia banskobystrickú katedrálu a zúčastnia sa na jubilejnom slávení*** a istý čas venujú „modlitbám za zachovanie vernosti Slovenska ku kresťanskému povolaniu, za kňazské a rehoľné … Čítaj ďalej…

DEKRÉT k úplným odpustkom

          APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA  k upevneniu viery a k spáse duší, mocou, ktorú jej udelil osobitným spôsobom Svätý Otec v Kristovi a našom  Pánovi, Pán František – Božou Prozreteľnosťou Pápež, po vypočutí  prosieb najdôstojnejšieho otca p. Mariána Chovanca, banskobystrického biskupa, pri príležitosti osláv na počesť svätého patróna Františka Xaverského, ktoré sa budú slúžiť odo dňa 12. … Čítaj ďalej…

Veľkonočná spoveď

Po viac ako dvoch rokoch bude opäť hromadná Veľkonočná sv. spoveď, kde prídu spovedať všetci kňazi dekanátu Detva. Preto ste všetci pozvaný dobre sa pripraviť na blížiace sa Veľkonočné sviatky a vykonať si dobrú spoveď. Spovedať sa bude v nedeľu 4.2022 od 15:00 do 16:00 v kostoloch vo Zvolenskej Slatine a Vígľaši.   

KÁZEŇ: 4. pôstna nedeľa C

Audio kázeňa na 1. pôstnu nedeľu rok C Lk 15, 1-3. 11-32 K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ Preto im povedal toto podobenstvo: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.‘ A on im rozdelil majetok. O niekoľko … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 4. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 4. pôstnom týždni rok C 28.3. – 3.4.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 28.3.2022 18:00 Zvolenská Slatina + Zuzana Hanulíková + Mária Mišíková Pondelok po 4. pôstnej nedeli Utorok 29.3.2022 18:00 Vígľaš Poďakovanie za 45 rokov života dcéry Beaty a Mareka Utorok po … Čítaj ďalej…

Úkon zasvätenia Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Ó, Mária, Matka Božia a naša Matka, k tebe sa utiekame v tejto hodine úzkosti. Ty si Matka, miluješ nás a poznáš nás:  nie je pred tebou skryté nič z toho, čo máme na srdci. Matka milosrdenstva, mnohokrát sme zakúsili tvoju prozreteľnú nehu, tvoju prítomnosť, ktorá nám prináša pokoj, pretože nás vždy vedieš k Ježišovi, … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Zvestovanie Pána

Audio kázeň na sviatok Zvestovanie Pána Lk 1,26-38 Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, … Čítaj ďalej…

Katolícke noviny 12/2022

Téma Katolícke noviny sa tematicky venujú ženám a službe žien v Cirkvi. Duchovná obnova Približuje biblické príbehy vnútorne silných žien. Profil Katolícke noviny predstavujú lekárku Ivetu Križalkovičovú, ktorá je záchranárkou Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Listáreň Vysvetľuje, aké miesto a úlohy môže a má zastávať žena v liturgii. Kultúra Rubrika prináša rozhovor s nevidiacou Želmírou Zemčákovou … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 3. pôstna nedeľa C

Audio kázeň na 3. pôstnu nedeľu rok C Lk 13, 1-9 Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne … Čítaj ďalej…