Materiály na štúdium – Sviatosti a sväteniny

ZHRNUTIE TRINÁSTEJ PREDNÁŠKY 

         Slovo Eucharistia znamená vzdávanie vďaky. Označujeme ním centrálnu sviatosť Cirkvi, sprítomnenie jedinej Kristovej obety. Ježiš zomrel za nás raz v konkrétnom pozemskom čase. Jeho obeta je však večná, trvale prítomná a účinná v ktoromkoľvek čase a na ktoromkoľvek mieste. V Eucharistii je Ježiš skutočne prítomný ako Boh a človek v znakoch chleba a vína. Pri jej slávení sa premení chlieb a víno na Telo a Krv Krista vzývaním Ducha Svätého a Ježišovými slovami z Poslednej večere. Obrady eucharistickej slávnosti sa behom času menili. Aj v súčasnosti jestvuje v Cirkvi viacero obradov. Základná štruktúra však ostala nezmenená. Pozostáva z bohoslužby slova  a bohoslužby obety, čo zodpovedá priebehu Poslednej večere.

Eucharistia je aj obeta Cirkvi. Umožňuje kresťanom všetkých generácií zjednotiť sa v Kristovi. Pápežovi je zverená celá Cirkev, preto má účasť na každej eucharistickej slávnosti a menovite sa v nej spomína. Uvádza sa aj meno diecézneho biskupa. Na území, za ktoré je zodpovedný, predsedá eucharistickému zhromaždeniu osobne alebo prostredníctvom kňaza. Veriaci sa aktívne zapájajú rôznymi službami a prejavením sú-hlasu slovom AMEN (verím). Eucharistickou obetou sa zjednocuje celá Cirkev aj s tými, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery.

         Eucharistia, ako pokrm a nápoj, udržuje, rozmnožuje a obnovuje v nás krstnú milosť, oživuje lásku, posilňuje opotrebované sily a zahladzuje všedné hriechy. Kto spácha smrteľný hriech musí sa napred zmieriť s Bohom a Cirkvou vo sviatosti pokánia a až potom môže znovu prijať Eucharistiu, lebo je to sviatosť tých, čo sú v plnom spoločenstve s Cirkvou.

 

POMOCNÉ OTÁZKY 

 1. Kedy Kristus ustanovil sviatosť Eucharistie?
  Kristus ustanovil sviatosť Eucharistie pri Poslednej večeri.
 1. Kto je Eucharistia?
  Eucharistia je živý Ježiš Kristus prítomný pod spôsobom chleba a vína.
 1. Ako Cirkev slávi Eucharistiu?
  Cirkev slávi Eucharistiu ako obetu – svätou omšou, ako hostinu lásky – svätým prijímaním, ako stálu Kristovu prítomnosť medzi nami – poklonami.
 1. Čo je svätá omša?
  Svätá omša je ustavičná obeta Nového zákona, pri ktorej Kristus obetuje nebeskému Otcovi svoje Telo a Krv.
 1. Z akých častí sa skladá slávnosť svätej omše?
  Slávnosť svätej omše sa skladá z bohoslužby slova a z bohoslužby obety.
 1. Čo je sviatostným znakom Eucharistie?
  Sviatostným znakom Eucharistie je pšeničný chlieb, hroznové víno a Kristove  slová premenenia.
 1. Kto môže prijímať Eucharistiu?
  Eucharistiu môže prijať iba veriaci, ktorý má čisté svedonie zachoval eucharistický pôst.

ZHRNUTIE DVANÁSTEJ PREDNÁŠKY 

         V ľudskom žiavote majú dôležité miesto zmyslami vnímateľné znaky a symboly. Ich prostredníctvom človek prejavuje a vníma duchovné skutočnosti.

         Sviatosti sú účinné znaky, ktoré ustanovil Kristus a zveril ich Cirkvi. Účinnosť sviatostí pochádza z Božej moci, a preto je celkom nezávislá na osobnej svätosti udeľovateľa. Veriaci, ktorí ich prijímajú s náležitým vnútorným postojom, majú istotu, že dostali tie milosti, ktoré sviatostné znaky naznačujú. Preto má prijatiu sviatosti predchádzať ohlasovanie Božieho slova a súhlas s ním, prejavený vierou.

         Sviatostným znakom krstu je voda a krstná formula. Riadnym vysluhovateľom sviatosti krstu je kňaz, v nebezpečí života môže krstiť každý človek. Sviatosť birmovania udeľuje spravidla biskup pomazaním krizmou. Sviatosť kňazstva udeľuje biskup     vkladaním rúk a modlitbou. Krst, birmovanie a sviatosť kňazstva vtláča do duše osobit-ný nezmazateľný sviatostný charakter. Preto sa môže prijať iba raz v živote. Dáva účasť na Kristovom kňazstve v rôznych stupňoch služby.

         Sviatosť pokánia (zmierenia) môže vysluhovať iba kňaz, ktorý má na to poverenie. Pomazanie chorých udeľuje kňaz vážne chorému, pomazaním olejom a modlitbou o pomoc a silu preňho. Manželstvo sa uzatvára manželským sľubom pred povereným zástupcom Cirkvi. Sviatosť manželstva si vysluhujú muž a žena.

         Ježiš po nanebovstúpení ostal medzi nami skutočne prítomný vo svojom slove, v spoločenstve zhromaždenom v jeho mene, v ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc, a vo sviatostných znakoch, z ktorých Eucharistia je prameňom a vrcholom života Cirkvi.

         Sväteniny sú znaky a obrady, ktorými sa posviacajú a žehnajú osoby alebo predmety mocou modlitby Cirkvi. Cirkevný pohreb je tiež svätenina.

 

POMOCNÉ OTÁZKY 

 1. Čo sú sviatosti?
  Sviatosti sú viditeľné znaky, ustanovené Kristom, ktorými sa do ľudskej duše privádza neviditeľná Božia milosť.
 1. Čo je potrebné na platné prijatie sviatostí?
  Na platné prijatie sviatostí je potrebná viera a úmysel.
 1. Kto vysluhuje sviatosti?
  Sviatosti vysluhuje sám Kristus službou Cirkvi – najmä biskupov a kňazov.
 1. Čo sú sväteniny?
  Sväteniny sú (malé sviatosti( žehnania a svätenia, pri ktorých sa Cirkev modlí nad určitými predmetmi a osobami.

Vložiť komentár