Materiály na štúdium – Liturgia

ZHRNUTIE JEDENÁSTEJ PREDNÁŠKY 

         Cez liturgiu má Boží ľud účasť na Božích skutkoch. Kristus, náš Spasiteľ a Veľkňaz, pokračuje v Cirkvi prostredníctvom liturgie v diele nášho vykúpenia. Tak sa Cirkev stáva znakom spoločenstva medzi Bohom a ľuďmi v Kristovi. Slávením liturgie sa nevyčerpáva celé poslanie Cirkvi. Musí ho predchádzať ohlasovanie evanjelia, viera a vnútorné obrátenie. Až potom môže liturgia prinášať ovocie v novom živote veriacich.

         Liturgia nás vedie od viditeľného k neviditeľnému, cez sviatosti k tajomstvám. Tajomstvo najsvätejšej Trojice vyznáva Cirkev v liturgických symboloch. V prvom rade a najčastejšie prežehnávaním. Tento úkon je našou výsadou ako adoptívnych     Božích detí. Oslavujeme a vzývame ním Otca, Syna i Svätého Ducha. Rukou naznačujeme kríž, najpresvedčivejší dôkaz Božej lásky k nám.

         Vzkriesený Kristus zveril apoštolom spásonosnú sviatostnú moc, keď im dal svojho Ducha. Túto moc odovzdali apoštoli svojim nástupcom, čo sa deje dodnes pôsobením Ducha svätého, ktorý stále pripravuje Cirkev na stretnutie s Pánom a sprítomňuje ho. Pripomína liturgickému zhromaždeniu zmysel spásnych udalostí, aby v ňom Božie slovo žilo. Zjednocuje veriacich, aby tvorili jedno telo. Liturgické spoločenstvo je vysoko nad spojením na národnom, kultúrnom alebo spoločenskom základe. Duch Svätý ako miazga z Otcovho viniča dáva nám, ako jeho ratolestiam,  schopnosť prinášať ovocie v láske. Boží Duch je Láska medzi Otcom a Synom. Účinok jeho pôsobenia v liturgii sa musí prejaviť vo vzájomnej láske. Kto odmieta lásku, odmieta Božieho Ducha a liturgia sa preňho stáva formalitou. Plným prežívaním posvätnej liturgie sa v oslave Boha spájame so zástupom nebešťanov.

 

    

POMOCNÉ OTÁZKY 

 1. Čo je liturgia?
  Liturgia je vykonávanie kňazského úradu Krista v Cirkvi, ktorým vzdáva Bohu všetok verejný kult a posväcuje ľudí.
 1. Čo je liturgika?
  Liturgika je náuka o posvätnej liturgii.
 1. Kto je hlavným vykonávateľom liturgie?
  Hlavným vykonávateľom liturgie je Kristus – Veľkňaz.
 1. Ako Kristus slávi liturgiu?
  Kristus slávi liturgiu prostredníctvom sviatostného a v určitom zmysle aj všeobecného kňazstva Cirkvi.
 1. Akú hodnosť majú veriaci – laici – v Cirkvi?
  Veriaci – laici – majú hodnosť všeobecného – kráľovského kňazstva.
 1. Ako uplatňujú veriaci svoje kráľovské kňazstvo?
  Veriaci svoje kráľovské kňazstvo uplatňujú plnou, uvedomelou a aktívnou účasťou na liturgii.
 1. Čo je liturgický rok?
  Liturgický rok je obdobie, v ktorom slávime tajomstvá Kristovho života a sprítomňujeme jeho dielo vykúpenia.
 1. Kde sa prevažne vykonáva liturgia?
  Liturgia sa prevažne vykonáva v kostoloch.

Vložiť komentár