Materiály na štúdium – Vierouka

ZHRNUTIE ÔSMEJ PREDNÁŠKY

         Pevne veríme a s nádejou očakávame, že po smrti vstúpime do večného života, ktorého bude účastná nielen nesmrteľná duša, ale aj smrteľné telo, pretože na konci čias bude vzkriesené. Táto pravda bola vždy podstatnou súčasťou kresťanskej viery. V posledný deň dostaneme späť naše vlastné telo, ale premenené, podobné Ježišovmu oslávenému telu. Život medzi smrťou a vzkriesením, kým je duša oddelená od tela, nemôžeme merať naším pozemským časom, ktorý vo večnosti neplatí.

         Smrťou sa každý človek dostane k Bohu, bez ohľadu na to, či v neho veril alebo nie. Už nemá možnosť vrátiť sa, aby niečo zmenil. Vo chvíli smrti sa definitívne rozhodne o tom, či bude žiť v spoločentve lásky, ktoré Boh pripravil všetkým, ktorí ho milujú. Ježiš nám vysvetlil, že nás bude súdiť podľa toho, ako sme sa zachovali voči trpiacim. Láska k Bohu sa meria skutkami lásky k ľuďom. Boh nikoho nepredurčil na zatratenie. Peklo je život bez Boha, bez lásky, v nenávisti a v odpore voči Bohu, ľuďom, aj voči sebe – bez konca. Kto sa pre takýto postoj slobodne rozhodol a aj v ňom zomrie, nemôže vstúpiť do dokonalého spoločenstva lásky, ktoré nazývame nebom. Nekonečne milosrdný Boh ponúka každému odpustenie až do poslednej chvíle života. Veď Ježiš trpel a zomrel, aby nás zachránil. Odmietnutím tejto veľkodušnej lásky si človek sám zvolí zatratenie. Tých, ktorí ľutujú všetko, čím sa odklonili od Božej vôle, a zomrú v stave lásky k Bohu i ľuďom, príjme Boh do nebeského kráľovstva. Do blaženosti, čo prevyšuje akúkoľvek ľudskú predstavu. Kto nie je dokonale čistý, prechádza očistným procesom, iste bolestným, ale už s istotou spásy. Nakonci čias príde Ježiš, nie v skrytej podobe, ale v plnej sláve. Po poslednom súde odovzdá Otcovi kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja.

POMOCNÉ OTÁZKY   

 1. Čo sa stáva s človekom pri jeho smrti?
  Pri smrti človeka sa odlúči duša od tela a telo sa vráti do zeme.
 1. Dokiaľ zostane naše telo v zemi?
  Naše telo zostane v zemi až do dňa Posleného súdu.
 1. Čo sa stane s dušou, keď človek umrie?
  Keď človek umrie, Boh bude súdiť jeho dušu.
 1. Čo sa stane v deň Posledného súdu?
  V tento deň spojí Boh ľudské duše s rozpadnutou hmotou ľudských tiel a tak uskutoční „tela vzkriesenie“.
 1. Ako sa menuje súd po smrti?
  Súd po smrti sa menuje „osobitný súd“.
 1. Kde môže prísť ľudská duša po osobitnom súde?
  Do neba, zatratenia alebo očistca.
 1. Čo je nebo, zatratenie alebo očistec?
  Je to stav duší a nie miesto, buď v blaženom videní Boha naveky (nebo) alebo večná strata Boha (peklo). Očistec je dočasná strata Boha.

ZHRNUTIE SIEDMEJ PREDNÁŠKY 

         Vieru v odpustenie hriechov vyznávame bezprostredne po viere vo Svätého Ducha a v Cirkev. Ježiš hneď po zmŕtvychvstaní udelil apoštolom svojho Ducha a splnomocnil ich, aby odpúšťali hriechy. Toto poverenie stále platí v Cirkvi.

         Krst nás vovádza do spoločenstva s ukrižovaným a vzkrieseným Kristom, ktorý nám dáva svojho Ducha a odpúšťa nám hriechy. Po krste sa hriechy odpúšťajú spravidla vo sviatosti pokánia. Biskupi a kňazi sú nástroje, cez ktoré nám Kristus, pôvodca našej spásy, dáva milosť odpustenia a ospravedlnenia. Človek hriechom uráža Božiu lásku, aj vlastnú ľudskú dôstojnosť, lebo je povolaný byť Božím dieťaťom. Narušuje aj duchovné blaho Cirkvi. Vo svetle viery je hriech najväčšie zlo s hroznými následkami pre hriešnika, Cirkev a celý svet. Návrat do spoločenstva s Bohom umožňuje jeho veľké milosrdenstvo, keď hriešnik v ľútosti odsúdi svoje hriechy a rozhodne sa viac ich nespáchať. K zmiereniu s Bohom a s Cirkvou musí hriešnik vyznať kňazovi všetky ťažké hriechy, na ktoré si po starostlivom spytovaní svedomia spomenie. Hoci nejestvuje povinnosť vyznávať sa zo všedných hriechov, Cirkev to nástojčivo odporúča. Spovedník uloží hriešnikovi skutok pokánia na nápravu škody a návyk kresťanského správania. 

POMOCNÉ OTÁZKY  

 1. Čo je najväčšie zlo na svete?
  Hriech.
 1. Čo je hriech?
  Vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božích príkazov.
 1. Aké sú následky smrteľného hriechu?
  Strata posväcujúcej milosti a po smrti strata blaženého života v nebi.
 1. Ako sa môže hriešnik zachrániť pred večným zatratením?
  Tak, že sa s Ježišovou pomocou zmieri s Bohom.
 1. Kedy a komu udelil Pán Ježiš moc odpúšťať hriechy?
  Po svojom zmŕtvychvstaní apoštolom slovami: „Príjmite Ducha Svätého, komu hriechy odpustíte, odpustia sa mu a komu hriechy zadržíte, budú mu zadržané.“
 1. Kto má moc v Cirkvi odpúšťať hriechy?
  Biskupi a kňazi vo sviatosti zmierenia.
 1. Môžu byť hriechy odpustené aj mimo sviatosti zmierenia?
  Áno, dokonalou ľútosťou, najmä v nebezpečenstve smrti.

ZHRNUTIE ŠIESTEJ PREDNÁŠKY

         Cirkev je Kristovo Telo. On je Hlava, my sme údy. Cirkev je jedna, lebo má jedného Pána, jednu vieru, jeden krst a tvorí jedno Telo. Je svätá, lebo je nerozlučne spojená s Ježišom, ktorý ju neustále posväcuje a dáva jej plnosť prostriedkov na dosiahnutie svätosti. Je svätá a zároveň povinná očisťovať sa pokáním, pretože zahrňuje vo svojom lone hriešnikov. Je katolícka (všeobecná(, lebo je poslaná ku všetkým národom v každej dobe. Je apoštolská, lebo zachováva odkaz viery, ako ju ohlasovali apoštoli, prostredníctvom tých, ktorých apoštoli ustanovili za biskupov a ich nástupcov. Rímsky biskup – pápež je nástupcom apoštola Petra, ktorého Ježiš ustanovil za viditeľný základ a Pastiera celej Cirkvi.          Každý hriech je ranou na Tajomnom Kristovom Tele. Špatí jej vzhľad a tým oslabuje jej pôsobenie vo svete. Najväčšie pohoršenie je rozdelenie jedinej Božej Cirkvi. V priebehu dejín vznikli roztržky a nezhody, ktoré spôsobili odtrhnutie veľkých spoločenstiev. Sú to naši oddelení bratia, s ktorými nás spája spoločná viera, Sväté Písmo a krst. Aj keď je ešte veľa toho, čo nás rozdeľuje, máme sa usilovať o zjednotenie v láske a vzájomnej úcte.

POMOCNÉ OTÁZKY  

 1. Čo je Cirkev? Cirkev je Boží ľud, spoločenstvo pokrstených veriacich, zhromaždených Duchom Svätým, ktorí pod vedením biskupov v spojení s pápežom kráčajú do večného života.
 1. Kto založil Cirkev? Cirkev založil Ježiš Kristus.
 1. Koho ustanovil Ježiš Kristus za viditeľnú hlavu Cirkvi? Svätého Petra apoštola.
 1. Akými slovami ustanovil Pán Ježiš sv. Petra za hlavu Cirkvi? „Ty si Peter (Skala) a na tejto skale vystavím svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od Kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané i v nebi, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané i v nebi.“
 1. Kto je nástupca svätého Petra? Nástupca sv. Petra a hlava Cirkvi je rímsky biskup, čiže pápež. (František)
 1. Kto sú predstavení Cirkvi pod vedením sv. Petra? Sú to apoštoli a ich nástupcovia biskupi s plnou kňazskou mocou. (to jest môžu vysluhovať všetky sviatosti)
 1. Čo je to ekumenizmus? Je to hnutie za zjednotenie kresťanov.

ZHRNUTIE PIATEJ PREDNÁŠKY 

 • V najsvätejšej Trojici vzývame jedného Boha v troch Osobách. Duch Svätý má tú istú božskú podstatu ako Otec a Syn. Z Otca i Syna vychádza ich vzájomná Láska. Tá je Darom, v ktorom sú obsiahnuté všetky ostatné dary. Preto sa sviatosť birmovania udeľuje slovami: „Príjmi znak Daru Ducha Svätého“.
 • Prvým pôsobením Lásky je odpustenie hriechov krstom. V spoločenstve so Svätým Duchom dostane pokrstený späť stratenú podobnosť s Bohom, čo ho zaväzuje k novému životu, k vydávaniu svedectva o Kristovi slovom i životom, účasťou na všeobecnom kňazstve. Je to náročné, ale sviatosť birmovania vleje do duše osobitnú silu Ducha Lásky, ktorý na prvé Turíce urobil z ustrašených mužov úspešných apoštolov.
 • Duch Svätý pôsobí v Cirkvi:
 1. prostredníctvom Svätého písma, ktorého vznik inšpiroval,
 2. prostredníctvom cirkevných Otcov, ktorí svedčia o tradícii,
 3. v učiteľskom úrade, ktorému zaručuje neomylnosť,
 4. v posvätnej liturgii cez slová a znaky, ktorými nás spája s Kristom,
 5. v modlitbe,
 6. v charizmách a v cirkevných ustanovizniach,
 7. v apoštolskej a misijnej činnosti,
 8. vo svedectve svätcov.

POMOCNÉ OTÁZKY  

 47. Kto je Duch Svätý?         Duch Svätý je láska medzi Bohom Otcom a Bohom Synom, ktorá je treťou božskou osobou, opravdivý Boh s Otcom a Synom.

 1. Kedy Ježiš poslal Ducha Svätého apoštolom? Na päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní a na desiaty deň po nanebovstúpení.
 1. Prečo poslal Ježiš Kristus Ducha Svätého? Ježiš Kristus poslal Ducha Svätého preto, aby účinkoval v Cirkvi a v ľudských dušiach.
 1. Ako účinkuje Duch Svätý v Cirkvi a v dušiach? V Cirkvi tak, že ju vyučuje a riadi, v ľudských dušiach tak, že ich posilňuje a posväcuje.
 1. Ktoré sú dary Ducha Svätého? Dary Ducha Svätého sú: dar rozumu a múdrosti, dar rady a sily, dar poznania a nábožnosti a dar bázne Božej.
 1. Prečo sa Duch Svätý zjavil apoštolom v podobe ohňa? Lebo oheň spôsobuje: silu, svetlo a teplo, a podobne aj Duch Svätý nám ponúka: silu do života, svetlo viery a teplo lásky k Bohu a k blížnemu.

ZHRNUTIE ŠTVRTEJ PREDNÁŠKY 

 • Židovské náboženské autority nemali rovnaký postoj k Ježišovi. Väčšina sa k nemu stavala nepriateľsky. Keď Ježiš pred veľradou vyznal, že je Boží Syn, považovali to za rúhanie a odsúdili ho na smrť. Pilát, predstaviteľ rímskej nadvlády, potvrdil rozsudok. Ježišovej smrti sa domáhal aj zmanipulovaný dav Židov, ktorý prehlásil, že berie za to zodpovednosť na seba i na svojich potomkov. Podľa učenia Cirkvi, vinu za tento zločin nenesú Židia ako národ, ale každý hriešnik.
 • Ježiš prišiel na svet zmieriť svet s Bohom a tak splniť plán spásy. Sám nevinný, z lásky sa stal solidárnym s nami vinnými. Dobrovoľne vydal svoje telo a vylial krv ako zmiernu obetu za nás. Našu neposlušnosť vynahradil dokonalou poslušnosťou. Božiu lásku k ľuďom prijal do svojho ľudského srdca a prejavil ju dokonalým spôsobom, keď nás neprestal milovať ani pri falošnom obvinení, nespravodlivom odsúdení, krutom mučení a potupnej poprave. Kalich Novej a večnej zmluvy prijal slávnostne už večer pred svojím mučením, aj v smrteľnej úzkosti, keď stotožnil svoju ľudskú vôľu s Božou.
 • Ježiš skutočne zomrel a bol pochovaný. Svojou ľudskou dušou, ktorá ostala zjednotená s jeho božskou Osobou, zostúpil k spravodlivým zosnulým, aby im ohlásil radostnú zvesť spásy.
 • Na tretí deň Ježiš vstal zmŕtvych, o čom svedčia tí, ktorým sa zjavil v skutočnom, ale oslávenom tele. Ježiš zmŕtvychvstaním potvrdil svoje Božstvo, svoje učenie, víťazstvo nad hriechom a smrťou. Nám daroval adoptívne synovstvo v „Dome svojho Otca“, kam slávnostne vystúpil.  

POMOCNÉ OTÁZKY  

 1. Ako nás Ježiš vykúpil? Tak, že za nás zomrel na kríži.
 1. Kedy si pripomíname vykupiteľskú Kristovu smrť na kríži? Na Veľký piatok.
 1. Končí sa vykupiteľské Kristovo dielo Ježišovou smrťou na kríži? Nie, pretože Boh ho vzkriesil zmŕtvych.
 1. Ako dlho sa vzkriesený Kristus zjavoval ľuďom po svojom zmŕtvychvstaní? Štyridsať dní.
 1. Komu sa zjavil vzkriesený Kristus?
 • Márii Magdaléne priamo pri hrobe
 • apoštolovi Petrovi,
 • apoštolovi Jakubovi,
 • učeníkom idúcim do mestečka Emauz,
 • neveriacemu Tomášovi,
 • apoštolom na brehu Genezaretského jazera,
 • viac ako päťsto učeníkom,
 • apoštolom a učeníkom na Olivovej hore pri svojom nanebovstúpení.
 1. Ktorým sviatkom oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie? Veľkou nocou a každou nedeľou.
 1. Kedy vstúpil Ježiš na nebesia? Na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní.
 1. Čo znamená, že Ježiš vstúpil na nebesia? To, že ako človek i ako Boží Syn večne žije s Otcom v sláve.

ZHRNUTIE TRETEJ PREDNÁŠKY 

 • JEŽIŠ je ľudské meno Božieho Syna. KRISTUS znamená Mesiáš. Označenie PÁN vyjadruje božskú moc. Večné SLOVO, Boh Syn sa stal človekom. Prijal ľudskú prirodzenosť, ale božskú pritom nestratil. Boh Otec si vybral za matku svojho Syna Máriu, pannu z vyvoleného židovského národa, snúbenicu Jozefa z Dávidovho rodu. Keď slobodne prejavila súhlas, poslal Ducha Svätého, aby spôsobil ľudské počatie večného Božieho Syna bez spolupôsobenia ľudského otca. Panenské počatie dokazuje výlučnú Božiu iniciatívu pre našu záchranu. Ježiš je po Otcovi Boh a po matke človek.
 • Celý Ježišov život je tajomstvo, pred ktorým sa máme skloniť ako pastieri i učenci pred chudobným betlehemským dieťaťom. Ježiš strávil väčšinu života ako obyčajný človek, ako dieťa, podriadené rodičom. Ako remeselník, ktorý si zarába na živobytie, ako veriaci žid, ktorý dodržiava Božie zákony. Prijal Jánov krst pokánia, lebo prišiel vziať na seba hriechy celého ľudstva. Skúsil čo je pokušenie, ale mu nepodľahol. Bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu. Zázrakmi dokazoval, že má moc nad prírodou, nad životom i smrťou. Ale pokrytcov, ktorí sa považovali za spravodlivých, lebo navonok zachovávali všetky predpisy, tvrdo napomínal. Neprišiel zrušiť zákon, ale naplniť. Vysvetľoval ho s Božskou autoritou. Svoje učenie zhrnul v horskej reči. (Zákon lásky, blahoslavenstvá.)05  

POMOCNÉ OTÁZKY  

 1. Kto je prisľúbený Vykupiteľ? Pán Ježiš.
 1. Kto je Pán Ježiš? Boží Syn, ktorý sa stal človekom.
 1. Čo znamená meno Ježiš? Spasiteľ, Vykupiteľ, Záchranca.
 1. Kedy sa stal Boží Syn človekom? Za čias cisára Augusta pred dvetisíc rokmi.
 1. Ako sa stal Boží Syn človekom? Tak, že pôsobením Ducha Svätého prijal z Panny Márie také telo a dušu, ako máme my ľudia.       
 1. Kto je Ježišova Matka? Preblahoslavená Panna Mária.
 1. Kedy si zvlášť pripomíname očakávanie Vykupiteľa. V Advente, ktorý trvá štyri týždne pred Vianocami.
 1. Ktorou modlitbou si pripomíname, že sa Boží Syn stal človekom? Modlitbou „Anjel Pána…“ (nájdeš v modlitebnej knižke.)
 1. Koľko rokov žil Boží Syn viditeľne medzi ľuďmi? Podľa výskumov tridsať tri až tridsať šesť rokov.
 1. Čo robil Ježiš na svete? a/  Najprv pracoval v Jozefovej dielni. b/  Potom tri roky vyučoval ľudí. c/  Napokon sa z veľkej lásky k Bohu a k ľuďom dal ukrižovať.

ZHRNUTIE DRUHEJ KATECHÉZY 

 • Viera je súhlas rozumu a vôle s Božím zjavením. Úkonom viery uznávame zjavené pravdy a prejavujeme Bohu dôveru. Viera je predchuť poznania, ktoré bude vo večnosti naším šťastím. Aj keď sa Boh zjavil, ostáva nevysloviteľným tajomstvom. Keby sme ho pochopili, nebol by Bohom. Boha nazývame Otcom, lebo v ňom má všetko svoj pôvod a jeho láskavú starostlivosť prirovnávame k rodičovskej, hoci ju nekonečne prevyšuje.
 • Božia TROJOSOBNOSŤ je ústredným tajomstvom kresťanskej viery a života. Krstom sme povolaní k účasti na jej blaženosti. Teraz ešte v šere viery a v nebi už v jase poznania. Boh stvoril svet, aby zjavil svoju veľkosť a aby jeho stvorenia mali účasť na jeho pravde, dobre a kráse. Svojou múdrosťou pôsobí aj prostredníctvom tvorov. Boh umožnil človeku, aby sa slobodne podieľal na jeho plánoch.
 • Boh stvoril viditeľný aj neviditeľný svet. Do neviditeľného patria anjeli, duchovné a nesmrteľné bytosti, obdarené rozumom a slobodnou vôľou. Prevyšujú nás svojou dokonalosťou.
 • Boh stvoril človeka na svoj obraz a dal mu na starosť celý svet. Človek je hmotno-duchovná bytosť. Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Hneď na začiatku ľudských dejín zneužil človek svoju slobodu, postavil sa proti Bohu a svoj cieľ chcel nájsť mimo Boha. Tým stratil svätosť a spravodlivosť pre celé ľudstvo, lebo to nedostal iba pre seba, ale aj pre celé svoje potomstvo.

POMOCNÉ OTÁZKY 

 1. Čo je viera? Viera je súhlas rozumu a vôle s Božím zjavením.
 1. V ktorej modlitbe vyznávame, že Boh je náš Otec? V modlitbe: „Otče náš…“
 1. V ktorej modlitbe nám Cirkev zhrnula čo máme veriť? V modlitbe: „Verím v Boha…“
 1. Ako znie modlitba Verím v Boha? (nájdeš na tejto linke)
 1. Ktorých šesť hlavných právd veríme? 1. Boh je len jeden. 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. 3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. 4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce. 5. Duša človeka je nesmrteľná. 6. Božia milosť je na spásu potrebná.
 1. Ktoré sú Božie vlastnosti? Boh je: večný, všadeprítomný, neviditeľný, vševediaci, všemohúci, nekonečne múdry, nanajvýš svätý a dobrotivý, nekonečne spravodlivý a milosrdný.
 1. Čo je to Božia prozreteľnosť? Je to Božia starostlivosť o stvorený svet.
 1. Koľko osôb je v jednom Bohu? V jednom Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý – Najsvätejšia  Trojica.
 1. Kto sú anjeli? Anjeli sú duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu, ale nemajú telo.
 1. Načo stvoril Boh ľudí? Boh stvoril ľudí na to, aby ho poznali, milovali, jemu slúžili a tak do neba prišli.
 1. Kde má pôvod dedičný hriech? V prvých ľuďoch.
 1. Ako voláme prvých rodičov? Adam a Eva.
 1. Ako sa previnili Adam a Eva? Tak, že sa odvrátili od Pána Boha.
 1. Čím sa odvrátili od Pána Boha? Tým, že neposlúchli Pána Boha.
 1. Aké boli následky hriechu prvých rodičov?
  1. Stratili krásu duše, ktorá sa volá posväcujúca milosť.
  2. Stratili Božie synovstvo.
  3. Stratili nebo.
  4. Zatemnil sa im rozum.
  5. Vôľa sa naklonila k zlému.
  6. Museli veľa trpieť a zomrieť.
 2. Či hriech prvých rodičov len im samým uškodil? Nie, lebo prešiel na celé ľudské pokolenie.
 1. Ako voláme hriech, v ktorom sa narodí každý človek? Dedičný hriech.
 1. V čom spočíva dedičný hriech? V tom, že všetci ľudia po prvých rodičoch dedia ich odvrátenie od Pána Boha.
 1. Boli schopní ľudia svojimi vlastnými silami zmieriť sa s Bohom? Nie, musel im pomôcť sám Boh.
 1. Komu Boh prisľúbil, že pošle ľuďom Vykupiteľa? Už prvým ľuďom, potom Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi, Mojžišovi a Izraelitom ústami proroka Micheáša, Daniela, Izaiáša a žalmistu.
 1. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi? Že im prisľúbil a poslal Vykupiteľa, čiže Záchrancu.

ZHRNUTIE PRVEJ KATECHÉZY  Človek je stvorený, aby žil v spoločenstve s Bohom a aby v ňom našiel svoje šťastie.Cirkev učí, že vo svetle prirodzeného rozumu môže človek spoznať jediného pravého Boha ako Stvoriteľa a Pána. Z pozorovania stvorenstva v jeho rozmanitosti a dokonalej účelnosti usudzujeme, že Boh je nekonečne dokonalý. Naša ľudská reč však nemá primerané výrazy na vyjadrenie veľkosti Boha.Boh sa ľuďom z lásky zjavil a daroval. Tým dal úplnú a definitívnu odpoveď na otázku o zmysle a cieli ľudského života.Boh sa ľuďom zjavoval postupne prostredníctvom svojich slov a činov. Naplno sa zjavil tým, že poslal na svet svojho Syna. Kristus je Slovo Otca.Sväté písmo obsahuje inšpirované skutočné Božie slovo. Boh je jeho autorom, lebo inšpiroval ľudských autorov. Pôsobil v nich a cez nich, čím zaručil, aby vo svojich spisoch učili bez omylu spásne pravdy.Štyri evanjeliá majú vo Svätom písme ústredné postavenie, pretože ich stredobodom je Ježiš  Jednota Starého a Nového zákona vyplývajú z jednoty Božieho zjavenia a plánu spásy. Starý zákon pripravuje Nový a ten zas dopĺňa Starý. Obidva sa spásonosne objasňujú. Obidva sú skutočným Božím Slovom.  

POMOCNÉ OTÁZKY

 1. Môže človek spoznať Boha? Áno, vo svetle prirodzeného rozumu a vo svetle Božieho zjavenia.
 2. Kto nás učí veriť Ježišovu pravdu? Rímskokatolícka Cirkev.
 3. Odkiaľ nás Cirkev učí Ježišovu pravdu? Zo Svätého písma. Z ústneho podania.
 4. Čo je Sväté písmo? Sväté písmo je zbierka kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého.
 5. Ako sa delí Sväté písmo? Na Starý a Nový zákon.
 6. Čo obsahuje Starý zákon? Dejiny spásy, v ktorých sa očakával Ježiš Kristus.
 7. Čo obsahuje Nový zákon? Štyri evanjeliá o Ježišovom živote na zemi. Skutky apoštolov. Listy apoštolov. Zjavenie svätého Jána.

Vložiť komentár