Materiály na štúdium – Vierouka

ZHRNUTIE TRETEJ PREDNÁŠKY 

 • JEŽIŠ je ľudské meno Božieho Syna. KRISTUS znamená Mesiáš. Označenie PÁN vyjadruje božskú moc. Večné SLOVO, Boh Syn sa stal človekom. Prijal ľudskú prirodzenosť, ale božskú pritom nestratil. Boh Otec si vybral za matku svojho Syna Máriu, pannu z vyvoleného židovského národa, snúbenicu Jozefa z Dávidovho rodu. Keď slobodne prejavila súhlas, poslal Ducha Svätého, aby spôsobil ľudské počatie večného Božieho Syna bez spolupôsobenia ľudského otca. Panenské počatie dokazuje výlučnú Božiu iniciatívu pre našu záchranu. Ježiš je po Otcovi Boh a po matke človek.
 • Celý Ježišov život je tajomstvo, pred ktorým sa máme skloniť ako pastieri i učenci pred chudobným betlehemským dieťaťom. Ježiš strávil väčšinu života ako obyčajný človek, ako dieťa, podriadené rodičom. Ako remeselník, ktorý si zarába na živobytie, ako veriaci žid, ktorý dodržiava Božie zákony. Prijal Jánov krst pokánia, lebo prišiel vziať na seba hriechy celého ľudstva. Skúsil čo je pokušenie, ale mu nepodľahol. Bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu. Zázrakmi dokazoval, že má moc nad prírodou, nad životom i smrťou. Ale pokrytcov, ktorí sa považovali za spravodlivých, lebo navonok zachovávali všetky predpisy, tvrdo napomínal. Neprišiel zrušiť zákon, ale naplniť. Vysvetľoval ho s Božskou autoritou. Svoje učenie zhrnul v horskej reči. (Zákon lásky, blahoslavenstvá.)05  

POMOCNÉ OTÁZKY  

 1. Kto je prisľúbený Vykupiteľ?
  Pán Ježiš.
 1. Kto je Pán Ježiš?
  Boží Syn, ktorý sa stal človekom.
 1. Čo znamená meno Ježiš?
  Spasiteľ, Vykupiteľ, Záchranca.
 1. Kedy sa stal Boží Syn človekom?
  Za čias cisára Augusta pred dvetisíc rokmi.
 1. Ako sa stal Boží Syn človekom?
  Tak, že pôsobením Ducha Svätého prijal z Panny Márie také telo a dušu, ako máme my ľudia.       
 1. Kto je Ježišova Matka?
  Preblahoslavená Panna Mária.
 1. Kedy si zvlášť pripomíname očakávanie Vykupiteľa.
  V Advente, ktorý trvá štyri týždne pred Vianocami.
 1. Ktorou modlitbou si pripomíname, že sa Boží Syn stal človekom?
  Modlitbou „Anjel Pána…“ (nájdeš v modlitebnej knižke.)
 1. Koľko rokov žil Boží Syn viditeľne medzi ľuďmi?
  Podľa výskumov tridsať tri až tridsať šesť rokov.
 1. Čo robil Ježiš na svete?
  a/  Najprv pracoval v Jozefovej dielni.
  b/  Potom tri roky vyučoval ľudí.
  c/  Napokon sa z veľkej lásky k Bohu a k ľuďom dal ukrižovať.

ZHRNUTIE DRUHEJ KATECHÉZY 

 • Viera je súhlas rozumu a vôle s Božím zjavením. Úkonom viery uznávame zjavené pravdy a prejavujeme Bohu dôveru. Viera je predchuť poznania, ktoré bude vo večnosti naším šťastím. Aj keď sa Boh zjavil, ostáva nevysloviteľným tajomstvom. Keby sme ho pochopili, nebol by Bohom. Boha nazývame Otcom, lebo v ňom má všetko svoj pôvod a jeho láskavú starostlivosť prirovnávame k rodičovskej, hoci ju nekonečne prevyšuje.
 • Božia TROJOSOBNOSŤ je ústredným tajomstvom kresťanskej viery a života. Krstom sme povolaní k účasti na jej blaženosti. Teraz ešte v šere viery a v nebi už v jase poznania. Boh stvoril svet, aby zjavil svoju veľkosť a aby jeho stvorenia mali účasť na jeho pravde, dobre a kráse. Svojou múdrosťou pôsobí aj prostredníctvom tvorov. Boh umožnil človeku, aby sa slobodne podieľal na jeho plánoch.
 • Boh stvoril viditeľný aj neviditeľný svet. Do neviditeľného patria anjeli, duchovné a nesmrteľné bytosti, obdarené rozumom a slobodnou vôľou. Prevyšujú nás svojou dokonalosťou.
 • Boh stvoril človeka na svoj obraz a dal mu na starosť celý svet. Človek je hmotno-duchovná bytosť. Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Hneď na začiatku ľudských dejín zneužil človek svoju slobodu, postavil sa proti Bohu a svoj cieľ chcel nájsť mimo Boha. Tým stratil svätosť a spravodlivosť pre celé ľudstvo, lebo to nedostal iba pre seba, ale aj pre celé svoje potomstvo.

POMOCNÉ OTÁZKY 

 1. Čo je viera?
  Viera je súhlas rozumu a vôle s Božím zjavením.
 1. V ktorej modlitbe vyznávame, že Boh je náš Otec?
  V modlitbe: „Otče náš…“
 1. V ktorej modlitbe nám Cirkev zhrnula čo máme veriť?
  V modlitbe: „Verím v Boha…“
 1. Ako znie modlitba Verím v Boha?
  (nájdeš na tejto linke)
 1. Ktorých šesť hlavných právd veríme?
  1. Boh je len jeden.
  2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
  3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
  4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
  5. Duša človeka je nesmrteľná.
  6. Božia milosť je na spásu potrebná.
 1. Ktoré sú Božie vlastnosti?
  Boh je: večný, všadeprítomný, neviditeľný, vševediaci, všemohúci, nekonečne múdry, nanajvýš svätý a dobrotivý, nekonečne spravodlivý a milosrdný.
 1. Čo je to Božia prozreteľnosť?
  Je to Božia starostlivosť o stvorený svet.
 1. Koľko osôb je v jednom Bohu?
  V jednom Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý – Najsvätejšia  Trojica.
 1. Kto sú anjeli?
  Anjeli sú duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu, ale nemajú telo.
 1. Načo stvoril Boh ľudí?
  Boh stvoril ľudí na to, aby ho poznali, milovali, jemu slúžili a tak do neba prišli.
 1. Kde má pôvod dedičný hriech?
  V prvých ľuďoch.
 1. Ako voláme prvých rodičov?
  Adam a Eva.
 1. Ako sa previnili Adam a Eva?
  Tak, že sa odvrátili od Pána Boha.
 1. Čím sa odvrátili od Pána Boha?
  Tým, že neposlúchli Pána Boha.
 1. Aké boli následky hriechu prvých rodičov?
  1. Stratili krásu duše, ktorá sa volá posväcujúca milosť.
  2. Stratili Božie synovstvo.
  3. Stratili nebo.
  4. Zatemnil sa im rozum.
  5. Vôľa sa naklonila k zlému.
  6. Museli veľa trpieť a zomrieť.
 2. Či hriech prvých rodičov len im samým uškodil?
  Nie, lebo prešiel na celé ľudské pokolenie.
 1. Ako voláme hriech, v ktorom sa narodí každý človek?
  Dedičný hriech.
 1. V čom spočíva dedičný hriech?
  V tom, že všetci ľudia po prvých rodičoch dedia ich odvrátenie od Pána Boha.
 1. Boli schopní ľudia svojimi vlastnými silami zmieriť sa s Bohom?
  Nie, musel im pomôcť sám Boh.
 1. Komu Boh prisľúbil, že pošle ľuďom Vykupiteľa?
  Už prvým ľuďom, potom Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi, Mojžišovi a Izraelitom ústami proroka Micheáša, Daniela, Izaiáša a žalmistu.
 1. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi?
  Že im prisľúbil a poslal Vykupiteľa, čiže Záchrancu.

ZHRNUTIE PRVEJ KATECHÉZY 

Človek je stvorený, aby žil v spoločenstve s Bohom a aby v ňom našiel svoje šťastie.Cirkev učí, že vo svetle prirodzeného rozumu môže človek spoznať jediného pravého Boha ako Stvoriteľa a Pána. Z pozorovania stvorenstva v jeho rozmanitosti a dokonalej účelnosti usudzujeme, že Boh je nekonečne dokonalý. Naša ľudská reč však nemá primerané výrazy na vyjadrenie veľkosti Boha.Boh sa ľuďom z lásky zjavil a daroval. Tým dal úplnú a definitívnu odpoveď na otázku o zmysle a cieli ľudského života.Boh sa ľuďom zjavoval postupne prostredníctvom svojich slov a činov. Naplno sa zjavil tým, že poslal na svet svojho Syna. Kristus je Slovo Otca.Sväté písmo obsahuje inšpirované skutočné Božie slovo. Boh je jeho autorom, lebo inšpiroval ľudských autorov. Pôsobil v nich a cez nich, čím zaručil, aby vo svojich spisoch učili bez omylu spásne pravdy.Štyri evanjeliá majú vo Svätom písme ústredné postavenie, pretože ich stredobodom je Ježiš  Jednota Starého a Nového zákona vyplývajú z jednoty Božieho zjavenia a plánu spásy. Starý zákon pripravuje Nový a ten zas dopĺňa Starý. Obidva sa spásonosne objasňujú. Obidva sú skutočným Božím Slovom.

 

POMOCNÉ OTÁZKY

 1. Môže človek spoznať Boha?
  Áno, vo svetle prirodzeného rozumu a vo svetle Božieho zjavenia.
 2. Kto nás učí veriť Ježišovu pravdu?
  Rímskokatolícka Cirkev.
 3. Odkiaľ nás Cirkev učí Ježišovu pravdu?
  Zo Svätého písma.
  Z ústneho podania.
 4. Čo je Sväté písmo?
  Sväté písmo je zbierka kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého.
 5. Ako sa delí Sväté písmo?
  Na Starý a Nový zákon.
 6. Čo obsahuje Starý zákon?
  Dejiny spásy, v ktorých sa očakával Ježiš Kristus.
 7. Čo obsahuje Nový zákon?
  Štyri evanjeliá o Ježišovom živote na zemi.
  Skutky apoštolov.
  Listy apoštolov.
  Zjavenie svätého Jána.

Vložiť komentár