Praktické uvedenie do „Halmovej“ ikony Svätého Františka Xaverského

Prológ
Misia v Indii aj Japonsku bola dôležitým historickým okamihom. V nej sa pomyselne aj skutočne prenáša Evanjelium z Európy do prostredia kultúr Východu a Ázie. Pripomeňme si, že už predtým žila v týchto krajoch časť zhýralých kresťanov. V tomto kontexte sa sv. František, súčasník sv. Ignáca z Loyly v roku 1541 postupne podujíma na základe pozvania portugalského kráľa Jána III. k práci medzi domorodcami. Pôsobí v kmeňoch Parava v južnej Indii, na Cejlóne, v Malake, na Moluckých ostrovoch a na Malajskom polostrove. Všade zanecháva hlbokú stopu autentického Krista a tiež svojich čerstvých nasledovníkov. V roku 1549 prechádza z Indie do Japonska, kde ho už po roku podporuje 100 nových kresťanov, ktorým ponúka hĺbku Kréda-Verím v Boha v ich vlastnom jazyku. Vytvára tak dorozumievací most medzi Božským Srdcom a srdcom Japoncov. Keď po stretnutí s mikádom – japonským cisárom dosiahol ochranu, dostal do daru starý prázdny budhistický kláštor. Pred odchodom do Číny v roku 1552 svätého Františka Xaverského nasleduje už 2 000 veriacich.

Výklad ikony
Kľúčovým textom ikony a jej kompozície je preklad japonského Kréda v doslovnom preklade so slovosledom: „Neba a zeme Stvoriteľa Všemohúceho Otca Boha – verím. Jednorodeného Syna nášho Pána Ježiša Krista – verím.“ Symbolicky je na ľavej strane umiestnený európsky text, ale aj európska architektúra so siluetou katedrály v Banskej Bystrici. Na pravej strane je zas japonský text so siluetou opusteného budhistického kláštora, ktorý bol darom mikáda. Je to znak, že táto časť kresťanskej misie začala na bode, kde zanikol život budhistických mníchov, bez prítomnosti konfliktu. Kompozícia výjavu od svojho spodného okraja komentuje text z liturgie posvätného čítania zo dňa spomienky: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“(Mt 9,37-38). Zasiate a vzklíčené obilie nepredstavuje len nových kresťanov, ale aj samotných misionárov. Trojaká prítomnosť zlátenia na ikone má svoj osobitný význam. Boha Otca
vyjadruje zlato glorioly svätca, ktorý má jeho milosť, Božieho syna potvrdzuje zlato kríža a napokon zlato misky naznačuje krst a Ducha Svätého. Pútavým detailom je malý vták sediaci na bambusovej ratolesti blízko kríža. Sprítomňuje džavot detí, ktorých otázky milo „bránia“ svätcovi, ako sám opisuje, v modlitbe breviára. Približuje aj z inej strany podobenstvo o poľných vtákoch, o ktorých sa Boh stará (pozri Mt 6,26). Je to takpovediac „vtáčik zvedavosti“ v nás, potrebný pre živú vieru. Úlohou hlásateľa je vzbudiť čistým spôsobom záujem a ostatné je už na našich úprimných otázkach a trpezlivosti dozrieť k odpovediam. Starostlivosť o zasiate vyjadruje zelená farba obilia. Ešte nie je zrelé, a preto pozýva aj dnes kňazov a biskupov k službe. Rovnaká výška stebiel je pozvaním k rovnosti. Polievanie tohto zbožia eucharistickou miskou zas symbolizuje povzbudenie k sviatostnej starostlivosti o všetkých. V rukách Františka sa nachádza viac obsažný symbol štóly a vody prinášajúcej iniciáciu do kresťanstva. Na pravej strane dominuje subtílny kríž pokory a trpezlivosti v znášaní príkorí, ktoré potvrdzujú hlásanie pravdy. Pravá ruka kňaza polieva budúcu úrodu, ľavá zas dáva oporu službe kríža pre naplnenie opusteného chrámu. Dominujúca postava kňaza – misionára vyjadruje plné odhodlanie, radosť a ľahkosť v nesení bremena. Jeho tvár patrí výzoru Krista z východných ikon Andreja Rubleva, čím sa vyjadruje vnútorná premena človeka na Boží obraz podľa slov sv. Pavla: „Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus“ (Gal 2,20). Všetky tieto atribúty pozývajú k otázke aj výzve podieľať sa dnes znova na úrode ľudí v plnosti ich života viery. Celok ikony takto ponúka pomyselný návod na radosť s využitím oboch rúk, ktoré nielen sejú, ale sa aj ďalej starajú. Tajomstvo tejto radosti je prijímanie námahy, ktoré potvrdzuje, že nehlásame seba, ale Toho, v koho sme naplno uverili.

Význam farieb
modrá: ľudská prirodzenosť, krst
zelená: nádej, novosť a mladosť
červená: božská prirodzenosť, horlivosť, láska, utrpenie a premena
biela: čistota myslenia a konania, kňazské rúcho
zlato: Božia prítomnosť, svätosť

Význam symbolov
obilie a klasy so zrnami: ľudia aj misionári. V klasoch je presne 12 zrniečok ako symbol jednoty s učením apoštolov.
kríž: prenikanie kresťanstva do budhizmu cez srdce a ruky kňaza
štóla ako voda: symboly sviatostí, ktoré prináša kňaz – misionár
zvitok: zdôrazňuje text Kréda v japončine
miska – paténa: nádoba vďakyvzdania a starostlivosti – Eucharistia
ratolesť bambusu: päť lístkov vyjadruje päť chlebov z podobenstva o ichrozmnožení
vtáčik: sloboda Božieho dieťaťa

Epilóg
Vnútorný most medzi dvoma kultúrami, ktorý opisuje obsah ikony európskeho misionára v Japonsku, môže byť pri čistej modlitbe srdca aj reflexiou na dnešok. Jeho vyobrazenie a umenie ponúkajú v našom svete skoro až istotu, že obsah vnímaného krásna a jas ikony sú na dosah každému. Spôsob, ako prejsť týmto mostom, je modlitba slovami Kréda srdcom, ktoré nás bezpečne prevedie tmou aj dnešných hľadaní odpovedí na naše otázky z minulosti pre budúcnosť Cirkvi.

Vložiť komentár