Odpustky v deň patrocínia kostola (hody)

Podľa starobylej obyčaje sa kostol zasväcuje Bohu zvláštnou liturgiou, pri ktorej sa určuje aj titul kostola – patrón, alebo tajomstvo viery, pod ktorého zvláštnu ochranu sa týmto spôsobom kostol dostáva. Na znak toho, že chrám je určený na slávenie liturgie a stáva sa zvláštnym Božím vlastníctvom, ho pri konsekrácii biskup pomaže na viacerých miestach svätou krizmou.
Môže sa stať, z rôznych dôvodov, že deň, kedy bol kostol konsekrovaný (zasvätený Bohu) a deň, kedy má sviatok patrón kostola sú rozdielne. V každom prípade, obidve udalosti, teda aj deň, kedy si pripomíname posvätenia chrámu aj deň, kedy oslavujeme patróna nášho chrámu sú tak významné, že Cirkev nám ponúka možnosť získať v tieto dni za obvyklých podmienok úplné odpustky.
„Odpustky sú odpustenie časných trestov (nie hriechov) pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Teda aby mohol človek získať  odpustenie trestu (odpustku) za  nejaký hriech, musí byť tento hriech vyznaný a odpustený v spovedi. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.“
Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne:“

Pri rozhrešení vo sviatosti zmierenia sú odpustené hriechy, ale každý hriech má aj následok alebo trest a ten sa zmazáva získaním úplných odpustkov. Aj trest sa odstraňuje cez získanie čiastočných odpustkov a odpykanie v očistci.

Úplné odpustky môžeme získať raz za deň, keď splníme tieto podmienky:

  1. pristúpiť k svätej spovedi; jedna sviatosť zmierenia platí aj pre viaceré možnosti získať odpustky,
  2. pristúpiť k svätému prijímaniu,(najlepšie v ten istý deň),
  3. modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas‘ a Sláva),
  4. vykonať skutok, na ktorý je viazané získanie odpustkov (v prípade našej farnosti návšteva kostola na slávnosť Narodenia Panny Márie /6.9.2015 o 10:30/ a modlitba Otče náš a Verím v Boha a zachovanie ostatných podmienok),
  5. vylúčenie akejkoľvek náklonnosti k hriechu.

Vložiť komentár