OZNÁMENIE DŇA VEĽKEJ NOCI

Milí bratia a sestry,
Pánova sláva sa nám zjavila
a vždy sa bude zjavovať medzi nami,
až kým on sám nepríde.
V rytmoch a striedaní času
si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.

Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie
ukrižovaného, pochovaného
a vzkrieseného Pána,
ktoré vrcholí v nedeľu na Velkú noc
– v tomto roku 4. apríla.

V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa,
svätá Cirkev sprítomňuje

túto veľkú udalosť spásy,
v ktorej Kristus premohol hriech a smrť.
Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:
začiatok Pôstneho obdobia
– Popolcová streda 17. februára,
Nanebovstúpenie Pána 13. mája,
Zoslanie Ducha Svätého 23. mája,
Prvá adventná nedeľa 28. novembra.

Aj na sviatky svätej Božej Matky,
apoštolov a svätých
i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých
Cirkev putujúca na zemi

ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.
Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín,
neprestajná chvála na veky vekov. Amen.

Vložiť komentár