Modlitba za politikov

Pane, ty neustále preukazuješ
svoje milosrdenstvo tým,
ktorí v teba dúfajú.

Prosím ťa za tých,
ktorých poslaním je spravovať
verejné veci a niesť zodpovednosť
za spoločné dobro.

Daruj im čnosť rozvážnosti,
aby dokázali rozlišovať
medzi dobrom a zlom.

Daj, nech dokážu rozoznávať,
v čom spočíva pravé dobro
spoločnosti, aby vedeli voliť
primerané prostriedky
k jeho dosahovaniu.

Daruj im čnosť spravodlivosti,
aby boli schopní rešpektovať práva
každého a svojím konaním
prispievali k dobrým
medziľudským vzťahom.

Daj, nech sú ich skutky
v súlade s ich slovami a ich slová
nech sú priame a zrozumiteľné.

Daruj im čnosť miernosti,
aby nekonali popudlivo
a na základe svojich vášní,
ale podľa rozvážneho
a zrelého úsudku.

Nech sa vo svojej práci neriadia
túžbou po svojom vlastnom
prospechu a zisku, ale úsilím
o pravé dobro spoločnosti.

Daruj im čnosť mravnej sily,
aby boli v úsilí o dobro
pevní a vytrvalí.

Pomáhaj im, aby sa dokázali
obetavo nasadzovať
za spravodlivosť a boli schopní
zdolávať aj prekážky, ktoré stoja
v ceste k dosahovaniu
dobrých cieľov.

Pane, osvecuj všetkých politikov
svojím svetlom, aby úprimne
hľadali pravdy, usilovali sa o pravé
dobro a životom podľa svojho
svedomia smerovali k tebe,
ktorý si zvrchovaným Pánom
celého sveta.
Amen.

 

(Zdroj textu: www.paulinky.cz)
(Prevzaté z www.rkcemerne.sk)

Vložiť komentár