Katechumeni

 

1) Katechéza

ČLOVEKJE „ SCHOPNÝ “ BOHA

44 Človek je svojou prirodzenosťou a svojím povolaním náboženskou bytosťou. Keďže od Boha pochádza a ide k Bohu, žije naplno ľudským životom iba vtedy, keď slobodne žije svoje spojenie s ním.

45 Človek bol stvorený, aby žil v spoločenstve s Bohom, v ktorom nachádza svoje šťastie: „Keď úplne budem v tebe celou svojou bytosťou, nikdy nebude pre mňa jestvovať bolesť a námaha a môj život celkom naplnený tebou bude skutočným životom.“

46 Keď človek počúva posolstvo stvorení a hlas svojho svedomia, môže nadobudnúť istotu o jestvovaní Boha, príčine a cieli všetkého.

47 Cirkev učí, že jediného a pravého Boha, nášho Stvoriteľa a Pána, možno s istotou spoznať z jeho diel prirodzeným svetlom ľudského rozumu.

48 O Bohu môžeme skutočne hovoriť, vychádzajúc z mnohorakých dokonalostí stvorení, ktoré sú podobnosťami nekonečne dokonalého Boha, i keď náš ohraničený spôsob vyjadrovania sa nemôže vyčerpať jeho tajomstvo.

49 „Stvorenie …bez Stvoriteľa zaniká“.21 Preto sa aj veriaci cítia pobádaní Kristovou láskou prinášať svetlo živého Boha tým, ktorí ho nepoznajú alebo odmietajú.

 

BOH IDE V ÚSTRETY ČLOVEKOVI

68 Boh sa zjavil a dal človekovi z lásky .Tak dáva definitívnu a prehojnú odpoveď na otázky, ktoré si človek kladie o zmysle a cieli svojho života.

69 Boh sa zjavil človekovi tak, že mu postupne dával poznať svoje tajomstvo prostredníctvom skutkov a slov.

70 Okrem svedectva, ktoré Boh dáva o sebe v stvorených veciach, zjavil sa aj sám našim prarodičom. Hovoril k nim, a po páde im prisľúbil spásu36 a ponúkol im svoju zmluvu.

71 Boh uzavrel s Noemom večnú zmluvu medzi sebou a všetkými žijúcimi bytosťami.37 Táto zmluva bude trvať až kým bude trvať svet.

72 Boh si vyvolil Abraháma a uzavrel zmluvu s ním a s jeho potomstvom. Z neho vytvoril svoj národ, ktorému prostredníctvom Mojžiša zjavil svoj zákon. Prostredníctvom prorokov ho pripravil na prijatie spásy, určenej celému ľudstvu.

73 Boh sa úplne zjavil, keď poslal svojho vlastného Syna, v ktorom uzavrel svoju zmluvu naveky. On je konečným Slovom Otca, takže po ňom už nebude iné zjavenie.

PRENÁŠANIE BOŽIEHO ZJAVENIA

96 Čo Kristus zveril apoštolom, oni svojím kázaním a písomne inšpirovaní Duchom Svätým, odovzdali všetkým pokoleniam až do Kristovho slávneho návratu.

97 “Posvätná Tradícia a Sväté písmo tvoria jediný posvätný poklad Božieho slova“66, v ktorom putujúca Cirkev akoby v zrkadle kontempluje Boha, prameň všetkých svojich bohatstiev.

98 “Cirkev vo svojom učení, živote a kulte zachováva a všetkým pokoleniam odovzdáva všetko, čím sama je a čo verí“.67

99 Celý Boží ľud, vďaka svojmu nadprirodzenému citu pre vieru, neprestáva prijímať dar Božieho zjavenia, hlbšie do neho prenikať a plnšie z neho žiť.

100 Úloha autenticky vysvetľovať Božie slovo bola zverená jedine Učiteľskému úradu Cirkvi, pápežovi a biskupom, ktorí sú v spoločenstve s ním.

SVÄTÉ PÍSMO

Knihy Starého zákona (46 kníh):

Genezis (Gn), Exodus (Ex), Levitikus (Lv), Numeri (Nm), Deuteronómium (Dt), Kniha Jozue (Joz), Kniha Sudcov (Sdc), Kniha Rút (Rút), Prvá kniha Samuelova (1 Sam), Druhá kniha Samuelova (2 Sam), Prvá kniha Kráľov (1 Kr), Druhá kniha Kráľov (2 Kr), Prvá kniha Kroník (1 Krn), Druhá kniha Kroník (2 Krn), Kniha Ezdrášova (Ezd), Kniha Nehemiášova (Neh), Kniha Tobiáš (Tob), Kniha Judita (Jud), Kniha Ester (Est), Kniha Jób (Jób), Kniha Žalmov (Ž), Kniha Prísloví (Prís), Kniha Kazateľ (Kaz), Pieseň Piesní (Pies), Kniha Múdrosti (Múd), Kniha Sirachovho syna (Sir), Kniha proroka Izaiáša (Iz), Kniha proroka Jeremiáša (Jer), Kniha Náreky (Nár), knihy prorokov: Barucha (Bar), Ezechiela (Ez), Daniela (Dan), Ozeáša (Oz), Joela (Joel), Amosa (Am), Abdiáša (Abd), Jonáša (Jon), Micheáša (Mich), Nahuma (Nah), Habakuka (Hab), Sofoniáša (Sof), Aggea (Ag), Zachariáša (Zach), Malachiáša (Mal) a dve knihy Machabejcov: Prvá kniha Machabejcov (1 Mach), Druhá kniha Machabejcov (2 Mach).

Knihy Nového zákona (27):

Evanjelium podľa Matúša (Mt), podľa Marka (Mk), podľa Lukáša (Lk), podľa Jána (Jn); Skutky apoštolov (Sk); Listy svätého Pavla: Rimanom (Rim), Prvý a Druhý Korinťanom (1 Kor, 2 Kor), Galaťanom (Gal), Efezanom (Ef), Filipanom (Flp), Kolosanom (Kol), Prvý a Druhý Solúnčanom, (1 Sol, 2 Sol), Prvý a Druhý Timotejovi (1 Tim, 2 Tim), Títovi (Tít), Filemonovi (Flm), Hebrejom (Hebr); Jakubov list (Jak); Prvý a Druhý Petrov list (1 Pt, 2 Pt), Prvý, Druhý a Tretí Jánov list (1 Jn, 2 Jn, 3 Jn), Júdov list (Júd), Zjavenie apoštola Jána (Zjv).

134 “Celé Božie písmo je len jedna kniha, a tou jedinou knihou je Kristus. Lebo celé Božie písmo hovorí o Kristovi a celé Božie písmo sa v Kristovi napĺňa“.112

135 “Sväté písmo obsahuje Božie slovo a pretože je inšpirované, je skutočne Božím slovom“.113

136 Boh je pôvodcom Svätého písma, lebo inšpiroval jeho ľudských autorov; on koná v nich a skrze nich. Tak nám dáva záruku, že ich spisy podávajú spásonosnú pravdu bez omylu.114

137 Vysvetľovanie inšpirovaného Písma má venovať pozornosť predovšetkým tomu, čo Boh prostredníctvom posvätných autorov, chce zjaviť na našu spásu. „Čo pochádza od Ducha, možno plne pochopiť iba pôsobením Ducha.“115

138 Cirkev prijíma a uctieva ako inšpirované 46 kníh Starého a 27 kníh Nového zákona.

139 Štyri evanjeliá majú ústredné miesto, pretože ich stredobodom je Ježiš Kristus.

140 Jednota dvoch Zákonov vyplýva z jednoty Božieho plánu a jeho zjavenia. Starý zákon pripravuje Nový, kým Nový završuje Starý; obidva sa navzájom vysvetľujú; obidva sú pravým Božím slovom.

141 “Cirkev vždy mala v úcte Sväté písmo tak ako i samotné telo Pánovo“116: obidve živia a usmerňujú celý kresťanský život. „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch“ (Ž 119, 105).

Modlitba pri čítaní sv. Písma 

Modlitba pred čítaním
Milosrdný Bože, 
vo svojej nevýslovnej láske 
nás zahrnuješ hojným požehnaním. 
Ďakujem ti, že môžem tvoje slovo 
ohlasovať svojim bratom a sestrám. 
Prosím ťa, otvor moje pery, 
aby moje ústa ohlasovali tvoju slávu. 
Nech nás vedie tvoj Svätý Duch, 
aby nám pri počúvaní tvojho slova 
horeli srdcia ako emauzským učeníkom, 
veď tvoje slovo je živé a účinné. 
Amen.
Modlitba po čítaní
Nekonečne milosrdný Bože, 
ďakujem ti, že som mohol slúžiť 
svojim blížnym 
dôstojným prednášaním 
tvojho slova. 
Prosím ťa, aby tvoje slová 
boli hlboko v mojom srdci 
a daj, nech ich uchovávam 
a rozjímam o nich ako Panna Mária. 
Amen.

 

ODPOVEĎ ČLOVEKABOHU

176 Viera je osobné primknutie sa celého človeka k Bohu, ktorý sa zjavuje. Zahŕňa v sebe súhlas rozumu a vôle s Božím zjavením, ktoré Boh urobil sám o sebe svojimi činmi a slovami.

177 “Veriť“ teda obsahuje dvojaký vzťah: k osobe a k pravde; k pravde cez dôveru v osobu, ktorá o nej svedčí.

178 Nemáme veriť v nikoho iného iba v Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého.

179 Viera je nadprirodzený Boží dar. Aby človek veril, potrebuje vnútornú pomoc Ducha Svätého.

180 “Veriť“ – je vedomý a slobodný ľudský úkon, ktorý zodpovedá dôstojnosti človeka.

181 “Veriť“ je ekleziálny úkon. Viera Cirkvi predchádza, plodí, udržuje a živí našu osobnú vieru. Cirkev je Matkou všetkých veriacich. „Nikto nemôže mať Boha za Otca, kto nemá Cirkev za matku“.

182 “Veríme všetko, čo obsahuje, napísané, alebo ústne podané – tradované Božie slovo, a čo Cirkev predkladá veriť ako Bohom zjavené“.

183 Viera je nevyhnutne potrebná pre spásu. Potvrdzuje to sám Pán: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený“ (Mk 16,16).

184 “Viera je predchuť poznania, ktoré nás bude oblažovať v budúcom živote“.

 

Vložiť komentár