Nedeľa Krista Kráľa – odpustky

Nasledujúca nedeľa (25.11.2018) sa nazýva aj nedeľa Krista Kráľa. V túto nedeľu je možné získať úplné odpustky, ak sa zúčastníme pre vyloženou Oltárnou Sviatosťou verejného recitovania modlitby „Ježišu, vykupiteľ ľudského pokolenia.“

Taktiež je k odpustkom potrebné splniť tradičné podmienky ako sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel sv. otca. Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

„Odpustky sú odpustenie časných trestov (nie hriechov) pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Teda aby mohol človek získať  odpustenie trestu (odpustku) za  nejaký hriech, musí byť tento hriech vyznaný a odpustený v spovedi. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.“

Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne:“Pri rozhrešení vo sviatosti zmierenia sú odpustené hriechy, ale každý hriech má aj následok alebo trest a ten sa zmazáva získaním úplných odpustkov. Aj trest sa odstraňuje cez získanie čiastočných odpustkov a odpykanie v očistci.

Úplné odpustky môžeme získať raz za deň, keď splníme tieto podmienky:

  1. pristúpiť k svätej spovedi; jedna sviatosť zmierenia platí aj pre viaceré možnosti získať odpustky,
  2. pristúpiť k svätému prijímaniu,(najlepšie v ten istý deň),
  3. modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas’ a Sláva),
  4. vykonať skutok, na ktorý je viazané získanie odpustkov a modlitba Otče náš a Verím v Boha a zachovanie ostatných podmienok),
  5. vylúčenie akejkoľvek náklonnosti k hriechu.

Vložiť komentár