Október – mesiac modlitby ruženca

Pri príležitosti sviatku Panny Márie Ružencovej, 7. októbra, pápež Benedikt XVI. pripomenul, že Panna Mária nás vyzýva, aby sme znovu objavili krásu tejto jednoduchej a hlbokej modlitby. Preto aj mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca, ku ktorej Vás všetkých vyzývam.

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:
Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
(Enchiridion indulgentiarum, conc. 17). Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.

Vložiť komentár